You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و خدمات وابسته خودرو

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی قطعات خودرو

قطعه سازان خودرو از بازار خارجي غافل مانده اند

قطعه سازان خودرو از بازار خارجي غافل مانده اند

استان اصفهان مانند سایر استان ها در حال کسب وضعیت از همه واحدهای صنعتی استان است اما آن گونه که در یک بررسی اجمالی به نظر می رسد هم اینک 20 درصد واحدهای قطعه سازی خودرو تعطیل شده اند. 

دهمین نمایشگاه قطعات خودرو (طراحان، قطعه سازان و مجموعه های وابسته) 1393